SB-00329 - Daytona Field Inspection of Daytona Logo